Konferencja Podsumowująca projekt, realizowany przez Urząd Marszałkowski oraz toruńskie Stowarzyszenie „TILIA” pn.: „Dyskusja Problemowa - Wykorzystanie instalacji OZE w kujawsko-pomorskim - podsumowanie działań”

Konferencja została zorganizowana 15 września 2015r. w Toruniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Honorowy patronat na Konferencją objął Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego. To trzecia, ostatnia z cyklu Konferencja z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii zorganizowana w ramach Projektu pn.: „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”. Projekt ten jest realizowany w ramach działania 2.6 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przez Stowarzyszenie „Tilia” oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie.

  • Sala obrad podczas Konferencji Podsumowującej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu

 

W ramach projektu odbyły się wcześniej dwie konferencje. Pierwsza odbyła się 4 marca 2015 roku w Toruniu pn. Konferencja Otwierająca - Diagnoza stanu - Dyskusja Problemowa na temat możliwości rozwoju instalacji OŹE w  województwie kujawsko-pomorskim, druga została zorganizowana 25 czerwca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. pn. Konferencja Tematyczna - Instalacje OŹE, gaz łupkowy, stopień wodny oraz LPG i LNG w transporcie publicznym w  województwie kujawsko-pomorskim

Tym razem tematem trzeciej już konferencji były kolejne analizy możliwości wykorzystywania w naszym województwie energetyki opartej o odnawialne źródła oraz szczegółowe opisy technologii umożliwiających oszczędności energetyczne. Większość prelegentów próbowała podsumować dotychczasowe ustalenia prezentowane podczas obrad trzech konferencji.

W konferencji uczestniczyło blisko 70 osób reprezentujących głównie jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele firm, studenci oraz organizacje pozarządowe. Wśród prelegentów znaleźli się przede wszystkim zajmujący się tą tematyką naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, związani z Interdyscyplinarnym Centrum Odnawialnych Źródeł Energii  oraz przedstawiciele innych uczelni i firm branży OZE.

Spotkanie w Toruniu  otworzył  Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy UTP w Bydgoszczy Dr inż. Adam Mroziński, który przedstawił prelegentów.

  • Konferencję rozpoczyna Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski

 

W sesji pierwszej konferencji profesor dr hab. inż. Józef Flizikowski przedstawił aspekty wdrażania niezależności energetycznej naszego województwa dzięki OZE. Mgr inż. Wojciech Wójcik zajął się analizą możliwości wykorzystania instalacji solarnych w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas prezentacji zaprezentował on szereg przykładów dobrych praktyk oraz wymienił ograniczenia branży fototermicznej, które powodują wstrzymywanie rozwoju technologii solarnych w Polsce.

  • Mgr inż. Adam Koniszewski podczas prezentacji

 

Mgr inż. Adam Koniszewski przedstawił przykłady inwestycji w systemy pomp ciepła w województwie kujawsko-pomorskim. Prezentowane doświadczenia wskazują na coraz większą popularność tej technologii OZE w Polsce oraz naszym województwie. Mgr inż. Łukasz Trzeciak przedstawił systemy efektywnego magazynowania energii elektrycznej. Jego prezentacja dotyczyła głównie przeglądu rozwiązań dla mikroinstalacji fotowoltaicznych.

  • Mgr inż. Łukasz Trzeciak podczas prezentacji

 

Mgr inż. Sebastian Górka, reprezentujący WFOŚiGW w Toruniu zaprezentował ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Przedstawione zagadnienia uwidoczniły słuchaczom jak duże wyzwania czekają nas w nowej perspektywie finansowania inwestycji w instalacje OZE z Unii Europejskiej

W sesji drugiej mgr inż. Tomasz Mania - Prezes Polskiego Stowarzyszenia POMP ciepła - podal możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego. Podczas prezentacji przedstawił on przykłady rozwiązań w Polsce  oraz Europie.  Mgr Joanna Kawa zaprezentowała przegląd programów wsparcia instalacji OZE w województwie kujawsko-pomorskim oraz całej Polsce. Dr inż. Izabela Piasecka omówiła aspekty możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Ostatnia prezentacja Pana Mgr inż. Michała Szczepańskiego dotyczyła działalności pierwszego klastra OZE w województwie kujawsko-pomorskim. Prezentacje tematyczne zakończyła dyskusja moderowana przez dr inż. Adama Mrozińskiego z udziałem prelegentów oraz zaproszonych gości.

Cykl trzech Konferencji w ramach projektu został zorganizowany w ważnym dla branży OZE okresie. Branża ma szansę dynamicznie się rozwijać szczególnie w zakresie mikroinstalacji. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w Polsce jest obecnie 870 prosumentów posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 40kWp przyłączone do sieci. Tylko w zeszłym roku przyłączono do sieci nieco ponad 570 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana tych instalacji to przeszło 4,2 MWp. Dla porównania szacuje się, że w Niemczech prosumentów jest dziś ponad 2 miliony! Przestawia to wciąż niewielką, ale rozwojową skalę inwestycji prosumenckich w Polsce.

Warto zdawać sobie sprawę, że dzięki zmianom, które wprowadzi ustawa istnieje szansa na poprawę jakości powietrza - zwiększy się w Polsce ilość ekologicznych instalacji grzewczych opartych o OZE.  Inna sprawą jest to, że do tej pory zieloną energię produkowały wyłącznie koncerny energetyczne, a teraz zyski mogą trafić do setek tysięcy Polaków działających jako prosumenci. Szacuje się, że w rynek mikroinstalacji będzie zaangażowanych 200-250 tysięcy inwestorów, którzy będą mogli zarabiać dzięki zielonej energii, co doprowadzi do demonopolizacji rynku energii. Kolejny plus to powstanie ok. 70 tysięcy miejsc pracy, w tym głównie (80 proc.) w usługach instalatorskich.

Całość konferencji moderowana była przez Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy UTP w Bydgoszczy dr inż. Adama Mrozińskiego. Pełen program Konferencji był następujący:

Sesja A

Prezentacja nr 1 - Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski - Czy województwo kujawsko-pomorskie może być niezależnie energetycznie dzięki OZE?

Prezentacja nr 2 - Mgr inż. Wojciech Wójcik - Analiza możliwości wykorzystania instalacji solarnych w województwie kujawsko-pomorskim - przykłady dobrych praktyk

Prezentacja nr 3 - Mgr inż. Adam Koniszewski - Przykłady inwestycji w systemy pomp ciepła w województwie kujawsko-pomorskim

Prezentacja nr 4 - Mgr inż. Łukasz Trzeciak - Systemy efektywnego magazynowania energii elektrycznej - przegląd rozwiązań dla mikroinstalacji PV

Prezentacja nr 5  - WFOŚiGW w Toruniu -  Mgr inż. Sebastian Górka - Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Sesja B

Prezentacja nr 1 - Mgr inż. Tomasz Mania - Możliwości zagospodarowanie ciepła odpadowego - przykłady rozwiązań - projekt RENEWX  

Prezentacja nr 2 - Mgr Joanna Kawa - Przegląd programów wsparcia instalacji OZE w województwie kujawsko-pomorskim - Ustawa OZE po zmianach

Prezentacja nr 3 - Dr inż. Izabela Piasecka - Co dalej z wykorzystaniem biomasy - brykiet i pellet w województwie kujawsko-pomorskim

Prezentacja nr 4 - Mgr inż. Michał Szczepański - Klaster OZE w województwie kujawsko-pomorskim

Dyskusja moderowana z udziałem prelegentów oraz zaproszonych gości - Moderator: Dr inż. Adam Mroziński

Wnioski z konferencji postulowane przez uczestników moderowanej dyskusji były następujące: Obecne zmiany formalno-prawne oraz nowe programy unijne powinny wspierać efektywnie rozwój instalacji OZE w naszym województwie. Następny okres finansowania będzie o wiele trudniejszy pod względem kryteriów dostępności środków (przewaga systemów kredytowych nad dotacją) oraz ze względu na problemy z właściwym montażem finansowym i formalnym inwestycji. Województwo kujawsko-pomorskie posiada duży potencjał do wykorzystania w zakresie hydroenergetyki wodnej, biomasy oraz energetyki wiatrowej. Dynamicznie rozwijającymi branżami OZE w Polsce są w tej chwili branża fotowoltaiki oraz branża pomp ciepła. Ważnym zagadnieniem jest jakość wykonywanych instalacji i merytoryczna wiedza firm je wykonujących oraz inwestorów - szczególnie gmin realizujących duże inwestycje w zakresie OZE. Przykładem braku klarownej polityki wsparcia ze strony państwa dla danego typu instalacji OZE są instalacje solarne fototermiczne. Po okresie wsparcia dla instalacji solarnych zasadniczo w 2015 roku nie zaproponowano nowego efektywnego programu dofinansowania. Wskutek błędów formalnych na etapie przetargowym bardzo często dochodziło również w zakresie inwestycji w instalacje solarne do zaniżania ich jakości albo błędnego doboru. Należy podjąć zdecydowane starania aby efektywnie wykorzystywać środki unijne na rzecz wsparcia rozwoju instalacji OZE w naszym województwie. Rzeczą najważniejszą jest aby podejmować świadome wybory poparte analizą merytoryczną.

opracowanie: dr inż. Adam Mroziński