Nasza energia

w województwie kujawsko-pomorskim,
promocja odnawialnych źródeł energii

 

Projekt pn.

Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim

realizowany w ramach działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Grupa docelowa: mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, w tym w szczególności uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawiciele sektora publicznego oraz przedsiębiorcy.  

Cel projektu: zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i ich wpływu na środowisko naturalne oraz racjonalnego kształtowania przestrzeni.

Projekt polega na organizacji i przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej nowoczesnych form gospodarowania energią oraz nowych źródeł energii, w tym gazu z łupków, a także hydroenergetyki.

Działania projektu:

1. Serwis internetowy:

Portal będzie jednym z głównych kanałów przekazu kampanii informacyjno-promocyjnej. Dzięki portalowi użytkownicy będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy o alternatywnych źródłach energii i sposobie ich wykorzystywania  w przestrzeni województwa kujawsko-pomorskiego z zachowaniem zasad ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Stworzony portal będzie spajał zagadnienia OZE z zasadami racjonalnego wykorzystania środowiska przyrodniczego i zagospodarowania przestrzeni. 

2. Konkursy:

a) dla szkół z województwa kujawsko-pomorskiego promujący wiedzę i postawy proekologiczne: 

Konkurs pn. „OZE dla najmłodszych”:
 - wypełnienie poprawne elektronicznej karty pracy,
 - konkurs na hasło promujące odnawialne źródła energii. 

Konkurs pn. „OZE w mojej miejscowości” – wykonanie makiety.

Konkurs pn. „OZE – dobre praktyki” – nakręcenie filmu nie dłuższego niż 3 minuty, z podkładem dźwiękowym pokazującego dobre praktyki w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w miejscu zamieszkania. 

b) dla architektów:

Konkurs architektoniczny na projekt domu regionalnego.

Konkurs nagradzający najlepsze realizacje z zakresu budownictwa energooszczędnego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

3. Warsztaty dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w Szkole Leśnej na Barbarce:

W ramach projektu przewidziano organizację nieodpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży w Szkole Leśnej na Barbarce, obejmujących:

a) Warsztaty jednodniowe – 3-godzinne.

b) Warsztaty trzydniowe z dwoma noclegami.

Warsztaty jednodniowe – trzygodzinne będą skierowane do dzieci. Zajęcia zaplanowano na 3 godziny. Autorami scenariuszy zajęć będą specjaliści z wykształceniem pedagogicznym, biologicznym, przyrodniczym i architektonicznym. Zajęcia prowadzone będą w postaci wyjść terenowych ale również będą miały charakter prezentacji urozmaiconych pokazami oraz elementami doświadczalnymi. Całość stanowić będzie interesującą formę zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli korzystających z przygotowanej oferty. Do zajęć przygotowane zostaną materiały dydaktyczne wraz z kartami pracy, które pozwalają usystematyzować wiedzę uczestników przy jednoczesnym wprowadzaniu w życie deklaracji proekologicznych oraz nowo poznanych zagadnień. Karty pracy przygotowane zostaną odpowiednio do poziomu intelektualno – rozwojowego uczestnika. 

Warsztaty trzydniowe będą obejmować warsztaty edukacyjne, a także plastyczne z elementami edukacyjnymi. Realizacja dłuższych pobytów pozwoli na przeprowadzenie całego programu warsztatów oraz usystematyzowanie zdobytej wiedzy. Podczas każdego trzydniowego pobytu przeprowadzone zostaną 4 – dwugodzinne warsztaty.

Uczestnicy oprócz warsztatów edukacyjnych, będą wykonywać plakaty oraz postery mające na celu informację oraz szeroko pojętą promocję OZE. Wszelkie niezbędne materiały do wykonanie plakatów lub posterów otrzymają uczniowie na miejscu. Warsztaty edukacyjne podobnie jak podczas zajęć jednodniowych prowadzone będą w postaci wyjść terenowych urozmaiconych prezentacjami, pokazami oraz elementami doświadczalnymi.

4. Przygotowanie na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce  ścieżki  OZE.      

5. Festiwalu Odnawialnych Źródeł Energii

Festiwal odbędzie w Toruniu w Osadzie Leśnej Barbarka w dniach 15-16 maja 2015 r. w formie pikniku, na którym zostaną zaprezentowane stanowiska edukacyjno-informacyjne,  firmy  wykorzystujące nowe technologie, organizacje oraz  gminy stosujące i promujące OZE. Festiwal będzie miał oprawę artystyczną i medialną. W jego czasie będą się odbywały panele eksperckie. Całość będzie relacjonowana przez TV regionalną. 

6. Kampania medialna (prasowa i radiowa).

7. Przygotowanie i organizacja konferencji:

W trakcie realizacji projektu zostaną przygotowane i zorganizowane 3 konferencje, w tym:
- Konferencja otwierająca – diagnoza, dyskusja problemowa- Urząd Marszałkowski w Toruniu, Plac Teatralny 2 - 4 marca 2015 r.
- Konferencja tematyczna – konferencja dot.  OZE, gazu z  łupków i stopnia wodnego oraz gazu LPG i LNG w transporcie publicznym - UTP w Bydgoszczy, Budynek RCI- AL. Prof. Kaliskiego 7 Sala C8 - 25 czerwca 2015 r.
- Konferencja podsumowująca-
Urząd Marszałkowski w Toruniu, Plac Teatralny 2 -15 września 2015 r

Zakłada się, że łącznie w konferencjach weźmie udział 150  uczestników. Na konferencje zostaną zaproszeni przedstawiciele gmin, organizacje pozarządowe a także media media. 

8. Promocja i informacja OZE – sporządzenie makiety odwiertu gazu z łupków, stopnia wodnego oraz domu energooszczędnego.

9. Kampania promocyjna poprzez Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej:

Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej (samochód) wyposażony będzie w komputery oraz stanowiska do realizacji zajęć w plenerze. Studio odwiedzać będzie szkoły z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 

Warsztaty towarzyszące wizytom odbywać się będą w salach szkolnych i prowadzone będą przez wykwalifikowanego dydaktyka.